Tandvårdsstöd

Allmänt tandvårdsbidrag
• 300:- eller 600:- beroende på ålder
• Kan användas när som helst

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet börjar gälla när man får tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger 3000:-.
Efter detta får man ersättning för:
50 % av kostnaderna med ett referenspris mellan 3000:- och 15000:-
85 % av kostnaderna med ett referenspris som överstiger 15000:-

Särskilt tandvårdsbidrag
• Personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få
försämrad tandhälsa.
• En patientgrupp som omfattas av STB är de som är muntorra på grund av långvarig
läkemedelsbehandling.
• Bidraget ska användas till förebyggande tandvård
• 600:- per halvår
• Läkarintyg krävs

Tandvårdsintyg/Grönt Kort
• Det är patientens behov av vård och omsorg som avgör rätten till tandvårdsstöd
• Vilka har rätt till nödvändig tandvård?

1. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar
2. Får hälso- och sjukvård i hemmet
3. Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
4. Får service och omvårdnad i egen bostad (ordinärt boende) med motsvarande behov
av omsorger som personer som omfattas av punkterna 1-3.
I grupp 4 inordnad även personer med psykossjukdom eller annan grav psykisk störning som varat längre än ett år.

F-tandvård/Blått Kort
• Om du på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har stora svårigheter
att sköta din munhygien kan du vara berättigad till F-tandvård. Det innebär att viss
tandvård ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.
• En patientgrupp som omfattas av F-tandvård är personer med svår psykisk
funktionsnedsättning.
• Läkarintyg krävs

S-tandvård
Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling.

För mer information: www.1177.se eller fråga oss